Verslag bijeenkomst 22 februari 2020

En alweer twee aspirant-bezoekers... welkom!

De rondvraag

De portfolio's beginnen aardig vorm te krijgen, voeg jouw map toe!

De voorzitter begint een Mentoraat dat niet aan een themagroep is gebonden. Dat is een kans voor iedereen die niet via één van de groepen een mentoraat volgt. Opgeven bij de voorzitter. Gezamenlijk kiezen we een mentor.

Voorts is er de vraag, of er behoefte is aan een Zelf-mentoraat, onder leiding van één of twee ervaren clubgenoten, dus zonder externe mentor. De gedachte is dat er dan misschien een lagere drempel ontstaat voor beginnende fotografen.

Gerdien Kooiman kondigt een speciale enquête aan over educatie: waar liggen de behoeften, waar kan de club jou helpen je kennis en vaardigheden op fotografisch gebied te verbeteren? Heb je deze nog niet ingevuld? doe dat dan hier.

Daarna hield de voorzitter vanwege een verkoudheidje zijn mond ;-) Arno Elshout nam het over.

119 KEES3967 C1 0310 b
Foto Kees Molders

Langlopende projecten

Marcel Borgstijn houdt een vijftien-minuten-presentatie over het plannen en uitvoeren van langlopende projecten. Marcel werkt het liefst aan langdurige projecten die dichtbij hemzelf liggen en waar hij verdieping in kan vinden. Hij laat voorbeelden zien van een serie die hij maakte in het kader van de Masterclass Storytelling 2015 van Rosa Verhoeve. Iedereen kreeg het thema Thuis opgedragen, waarna Marcel een zeer persoonlijke interpretatie van zijn eigen 'thuisgevoel' vastlegde in een fotoserie. We hebben eerder kennis gemaakt met zijn serie Wat Overblijft, waarin Marcel jeugdherinneringen ophaalt door locaties te her-bezoeken. Hij won de eerste prijs in de wedstrijd ‘5 met samenhang’ 2014 van de afdeling Utrecht – 't Gooi van de Fotobond. Ook verschillende 365-dagen-projecten kwamen op het scherm. Mislukte projecten zijn ook nuttig: je leert er van. Zijn producties zijn te zien op zijn website. We hebben Marcel uitgenodigd later dit jaar terug te komen om verslag te doen van zijn projecten: het gaat immers over langlopende zaken.

Praktijkmoment

Camera meenemen, was het devies voor dit onderdeel. De leden werden 'gesorteerd' naar cameramerk en bij elkaar gezet om samen problemen, handigheidjes en tips door te nemen. Boekje er bij en praten maar.

119 KEES3971 stitch b
De groepen per camera-merk aan de slag. Foto Kees Molders

Ledenenquête

Vorige keer hebben we de uitslag van de ledenenquête doorgenomen, nu werd door de vice-voorzitter een aantal conclusies en besluiten van het bestuur verteld. Ze staan hier online, samen met de uitslag en de opsomming van de gemaakte opmerkingen uit de vakken voor vrije tekst.

Fotobespreken

Weer een nieuwe variant werd uitgeprobeerd: ieder kreeg een foto-afdruk. Die werd in groepjes besproken; de gelukkige bezitter werd werd verzocht zijn exemplaar plenair te bespreken.

Ik geef nog even de vier pijlers weer (vrij naar Brongers en Ophof):

  1. Beschrijven: Je brengt voor de mede-toeschouwers onder woorden brengen wat er op de foto is afgebeeld. Dat is geen overbodige exercitie: je zorgt er voor dat alle toehoorders ook hetzelfde gezien hebben en je legt een basis voor de analyse.
  2. Analyseren: Hoe is het beeld opgebouwd, welke beeldelementen zijn bepalend voorde foto? Beschrijf compositie, licht, techniek, contrast, kleur etc.

    Deze twee stappen helpen bij de volgende:

  3. Interpreteren: Waar gaat deze foto over en wat roept hij op? Denk na over inhoud, thema, boodschap, eventuele bedoeling. Welke betekenis kun je eraan toekennen? Is er een relatie met andere fotografen, stromingen in de kunst of genres?
  4. Waarderen: Hier formuleer je een oordeel over de foto: de zeggings-, of verbeeldingskracht, de kwaliteit, etc. Je benoemt de sterkere en zwakkere aspecten van de foto. In hoeverre ondersteunt de beeldopbouw de bedoeling van de maker? In welke mate is de fotograaf erin geslaagd een beoogd thema te verbeelden. Had het beter, sterker of adequater gekund?
115 BrongersOphof

Ik heb het al eerder gezegd: ik beveel van harte het boek van Brongers en Ophof aan, hier in te kijken.

Je kunt het boek uitsluitend bestellen door € 20,50 over te maken op rekeningnummer: NL65 RABO 0176 9715 05 t.n.v. Fotobond, onder vermelding van ‘Over foto’s gesproken’ én je lidnummer (dit laatste is noodzakelijk voor de verzendgegevens!).

Groeten,

Kees Molders